มงคลชีวิต ปี ๒๕๔๖


- ถ้ายอมแพ้ด้วยปัญญา

        ทุกปัญหาจะหมดไป


- ความสามัคคี มีวินัย

        คือหัวใจของความเจริญ


- บ้านเป็นที่พักของร่างกาย

        ธรรมะเป็นอุบายที่พักของจิต


- กฎหมายเป็นหลักปกครองบ้านเมือง

        ธรรมะเป็นหลักปกครองชาวโลก


- ความเป็นผู้ดีอยู่ที่ความสะอาด

        ความฉลาดอยู่ที่การปฏิบัติธรรม


- เสื้อผ้าอาภรณ์เป็นเครื่องประดับกาย

        ธรรมะเป็นอุบายประดับใจ


- เป็นบรรพชิตอย่าเกียจคร้านปฎิบัติ

    เป็นคฤหัสถ์อย่าเกียจคร้านทำการงาน


- คิดแต่เรื่องดี ทำแต่เรื่องดี พูดแต่เรื่องดี

        เป็นศักดิ์ศรีจของชีวิต