มงคลชีวิต ปี ๒๕๔๕


- อยู่อย่างจน

        ไม่มีวันจน


- อยู่อย่างรวย

        ไม่มีวันรวย


- ความดีคุ้มหัว

        ความชั่วทำลาย


- จนเงินจน

        อย่าได้จนปัญญา


- ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้

        ถ้าตั้งใจทำ


- ความเกียจคร้าน

        เป็นโรงงานสร้างคนโง่


- เป็นอยู่ด้วยความไม่ประมาท

        จะพบโอกาสที่ดี