มงคลชีวิต ปี ๒๕๓๔


- ความร้อนอบอ้าวจะมาก่อนฝน

        ความลำบากยากจน

                จะมาก่อนความสุข


- โลกนี้แจ่มใสสำหรับคนใจกว้าง

        โลกนี้เวิ้งว้างสำหรับคนใจดำ


- วาจาอ่อนหวานลูกหลานใกล้ชิด

        วาจาเป็นพิษญาติมิตรห่างไกล


- อดีตจะหมดอนาคตจะสดใส

        ต้องแก้ไขที่ปัจจุบัน


- ถ้าถือคนบ้า ถ้าท้าคนเมา

        ถ้าเข้าคนผิด จะเป็นพิษแก่ตัว