มงคลชีวิต ปี ๒๕๓๓


- ดูตัวเราคอยเฝ้าดูความผิด

        ดูญาติมิตรให้พินิจความดี


- หลงอามิสมืดมิดมัวตา

        หลงปริญญาเพิ่มมานะทิฐิ


- ขับรถช้าๆ เทวดาคุ้มครอง

        ขับรถคะนอนผีจองเฝ้าป่าช้า


- หญิงชายจะไร้เพศ

        ถ้าปฏิเสธศีลธรรม


- โลกนี้ไม่มีปัญหา

        ถ้าศึกษาให้รู้ความจริง


- สิ่งที่ได้มาเปล่าคือความเฒ่าชรา

        สิ่งที่ต้องแสวงหาคุณค่าของชีวิต


- โลกนี้ไม่มีอะไรใหม่

        นอกจากความเคลื่อนไหว

                เปลี่ยนแปลง