มงคลชีวิต ปี ๒๕๒๙


- สังคมวุ่นวาย

      เพราะอบายมุข


- ทำแล้วไม่พูด

      ดีกว่าพูดแล้วไม่ทำ


- มีทรัพย์อับปัญญา

      จะพาให้เดือดร้อน


- เป็นอยู่อย่างเรียบง่าย

      คืออุบายการประหยัด


- แต่งกายไร้ค่า

      ถ้าไม่แต่งใจ


- คิดเอาแต่ได้

      จะเสียใจภายหลัง


- เป็นอยู่อย่างบัณฑิต

      จะมีชีวิตอย่างปลอดภัย


- จงทำตามความถูกต้อง

      อย่าทำเพราะความถูกใจ


- ทำอารมณ์ให้ผ่องใส

      เป็นอุบายแก้ทุกข์