มงคลชีวิต ปี ๒๕๒๗


- ลำบากเพราะการงาน

        ดีกว่าสำราญแล้วกลุ้ม


- มั่งมีเพราะประหยัด

        อัตคัตเพราะฟุ่มเฟีอย


- คุณความดีมีมาก

        ส่วนที่หายากคือคนทำดี


- อามิสเป็นเพียงสิ่งอาศัย

        ความสุขใจอยู่ที่ความสงบ


- ความสุขที่ได้จากตัณหา

        มีค่าเท่ากับความทุกข์


- สะดวกนักมักมักง่าย

        สบายนักมักลืมตัว


- การรู้จักปล่อยวาง

        เป็นวิถีทางสงบสุข