มงคลชีวิต ปี ๒๕๒๔


- ขยันหมั่นไว้จะได้ดี

        แต่อย่ามีความโลภ


- หวังไดทรัพย์จากการพนัน

        การความเพ้อฝันของคนสิ้นคิด


- ความหลงใหลอบายมุข

        คือความทุกข์ของครอบครัว


- ปัญหาเศรษฐกิจและจิตใจ

        ต้องแก้ไขพร้อมกัน


- การพัฒนาที่ถูกทาง

        คือการเสริมสร้างคนดี


- ดูคนดี ดูที่การกระทำ

        ดูผู้นำ ดูที่การเสียสละ


- ศัตรูของประเทศชาติ

        คือประชาราษฎร์ขาดสามัคคี


- ความคิดริษยา

        เหตุที่มาของการแตกแยก


- ชีวิตที่ยุ่งยาก

        เพราะมีความอยากมากเกินไป


- หมั่นนึกถึงความตาย

        คืออุบายแห่งความไม่ประมาท