มงคลชีวิต ปี ๒๕๒๒


- เป็นอยู่อย่างเกียจคร้าน

        จะล้างผลาญสมบัติ

                เป็นอยู่อย่างประหยัด

                        จะได้สมบัติจากตัวเอง


- เจริญทางวัตถุ

        จะคุกรุ่นเป็นไฟ

                เจริญทางจิตใจ

                        จะแจ่มใสสงบ


- มีธรรมเป็นอำนาจ

        ปราศจากเวรภัย

                มีอธรรมเป็นใหญ่

                        เวรภัยจะตามมา


- ความสุขแบบชาวโลก

        มีทุกข์โศกเป็นผล

                ความสุขอริยชน

                        มีผลเป็นความสงบ