มงคลชีวิต ปี ๒๕๑๘


- ประชาธิปไตยตามใจว่า

        คือที่มาแห่งความวุ่นวาย


- สังคมจะเป็นธรรม

        เพราะไม่เหยียบย่ำคนอื่น


- คนไม่เคารพกฎหมาย

        เหมือนวัวควายไม่มีคอก


- ดูบ้านเมืองดูที่ความสะอาด

        ดูประชาชาติดูที่ความสามัคคี


- ดูคนดี ดูที่งาน

        ดูลูกหลาน ดูที่ความเคารพ


- ดูหญิง ดูที่ความอาย

        ดูชาย ดูที่ความกล้าหาญ


- ดูพระดูที่กิจวัตร

        ดูคฤหัสถ์ ดูที่ความขยัน


- เพ่งโทษตนเป็นบัณฑิต

        เพ่งความผิดคนอื่นเป็นพาล


- เสียเงินทองไม่เป็นปัญญา

        เท่ากับเสียเวลาและเสียใจ