มงคลชีวิต ปี ๒๕๑๓


- เอาชนะด้วยอาวุธ

        จะสิ้นสุดด้วยความแค้น

                ใช้ธรรมะชนะแทน

                        ความขุ่นแค้นจะหายไป


- ถ้าเสรีไม่มีเขต

        จะเป็นเหตุให้วุ่นวาย

                ถ้าเสรีตามกฎหมาย

                        ความวุ่นวายสงบลง


- ถ้าผู้ใหญ่ตามใจว่า

        จะชักพาให้เดือดร้อน

                ถ้าผู้น้อยฝืนคำสอน

                        จะเดือดร้อนไปทั่วเมือง


- ถ้าทำงานมุ่งเพื่อตัว

        จะหมองมัวชั่วชีวิต

                ถ้าทำงานเพื่ออุทิศ

                        สิ้นชีวิตชื่อยังอยู่


- เป็นพระไม่สังวร

        จะถ่ายถอนความศรัทธา

                เป็นชาวบ้านไม่เสาะหา

                        จะนำพาให้ล่มจม