มงคลชีวิต ปี ๒๕๑๓


- ถ้าไม่กินอยู่เท่าที่มี

        จะได้เป็นเศรษฐีเงินกู้


- ถ้ามั่วสุมกับอบายมุข

        จะพบความทุกข์ในเบื้องปลาย


- ถ้าทำหูเบาเอาว่า

        จะต้องน้ำตาตกใน


- ถ้าพูดโดยไม่คิด

        เท่ากับพ่นลมพิษใส่คนอื่น


- ถ้าจริงจังกับโลกเกินไป

        จะต้องตายเพราะความเศร้า


- ถ้าต้องการความเป็นอิสระ

        ให้พยายามเอาชนะตัวเอง


- ถ้าไม่รู้จักความทุกข์

        จะพบกับความสุขได้ที่ไหน


- ถ้าไม่ยอมปล่อยวาง

        จะพบกับความว่างได้อย่างไร


- ถ้าหากความสุขจากความมัวเมา

        เท่ากับจับเงาในกระจก