มงคลชีวิต ปี ๒๕๑๒


- อย่าพยายามทำคนอื่นให้เหมือนใจเรา

      เพราะเราก็ทำให้เหมือนใจคนอื่นไม่ได้


- อย่าทำตัวเป็นผู้รับฝ่ายเดียว

      จงทำตัวเป็นผู้ให้ด้วย


- อย่าทำตัวให้เด่นกว่างาน

      จงพยายามทำให้งานเด่นกว่าตัว


- อย่าทำบ้านให้แข็งแรงกว่าพื้นฐาน

      จงทำพื้นฐานให้แข็งแรงกว่าบ้าน


- อย่าพยามยามทำสิ่งที่ได้ให้เท่ากับใจ

      จงพยายามทำใจให้เท่ากับสิ่งที่ได้