มงคลชีวิต ปี ๒๕๐๖


- ไม่ยินดีในสิ่งที่ตนได้

        ไม่พอใจในสิ่งที่ตนมี

                เป็นคนอาภัพอับโชคที่สุด


- ยินดีในสิ่งที่ตนได้

        พอใจในสิ่งที่ตนมี

                เป็นคนโชคดีที่สุด


- มัวเมาในสิ่งที่ตนได้

        หลงไหลในสิ่งที่ตนมี

                คือการสร้างเรือนจำขังตัวเอง


- เห็นโทษในสิ่งที่ตนได้

        เห็นภัยในสิ่งที่ตนมี

                คือความเป็นอิสระในโลก